VIADUA

Viadua byla 30.5.2012 zaregistrována na Ministerstvu vnitra jako neziskové nevládní občanské sdružení ve smyslu Zákona č.83/90 Sb. o sdružování občanů. Od 1.1.2014 na základě nabytí účinnosti zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník), bylo „sdružení“ dle § 3045 automaticky převedeno na „spolek“. Zakladateli spolku jsou odborníci s dlouholetými zkušenostmi na poli ochrany přírody, kteří se v rámci působení v neziskových organizacích a akademických institucích podíleli a podílejí na řadě projektů zaměřených na základní biologický výzkum i aplikovanou ochranu biodiverzity. Při této práci byli zakladatelé konfrontováni s nedostatečným využíváním výsledků základního výzkumu při plánování praktických opatření na ochranu přírody. Hlavní motivací pro založení spolku Viadua pak byla snaha pokusit se o větší propojení těchto oborů prostřednictvím realizace projektů určených k řešení konkrétních problémů s využitím aktuálních vědeckých poznatků na dané téma.

Hlavní náplní činnosti spolku Viadua je aktivní činnost při ochraně přírody a krajiny. Zejména provádění managementových opatření, či optimalizace využívání krajiny na podporu vzácných a zvláště chráněných druhů rostli a živočichů a jejich stanovišť. Významným tématem je ochrana přírody v aktivních i bývalých vojenských prostorech, které v rámci ČR představují ojedinělá území, ve kterých se díky specifické historii a způsobu využívání vyskytují společenstva, která v soudobé běžné krajině již nenalezneme. V řadě případů se jedná o ubývající biotopy s výskytem ohrožených druhů vázaných na určitou míru disturbance. Tato společenstva a druhy se proto neobejdou bez aktivní péče, či specifického využívání dané lokality, jejíž/jehož úspěch je závislý na správné volbě typu opatření, intenzity, načasování a distribuce v území. Pokud jsou opatření navržena bez dostatečných znalostí o nárocích jednotlivých druhů a ekologických souvislostech v daném území, může být konečný výsledek nedostatečný nebo i kontraproduktivní. Veškeré zásahy v těchto lokalitách je proto nezbytné provádět s využitím všech dostupných informací tak, aby vynaložené úsilí a finanční prostředky byly maximálně efektivní.

Kromě ochranářského managementu se spolek Viadua zabývá také posuzování vlivů na živou přírodu, osvětou v ochraně přírody a monitoringem významných druhů a společenstev. V rámci aktivit na poli ekologické výchovy je Viadua autorem úspěšného cyklu přírodovědných vycházek pro předškolní děti a rodiče. Jedná se o pilotní projekt v rámci Olomouckého kraje ukazující směr našeho spolku v rámci ekovýchovných aktivit.

©2023 Viadua - sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
Daskabát 159, 779 00 Olomouc,
tel.: 737 950 802, e-mail: viadua@seznam.cz
B.ú. Fio banka, č.ú.: 2300324786/2010
IČ: 22611088