Projekty

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Rok 2014

Podpora populace tetřívka obecného v Ptačí oblasti Libavá

Základní údaje

 • Název projektu: Podpora populace tetřívka obecného v Ptačí oblasti Libavá (akceptační číslo 13145896, č. projektu CZ.1.02/6.2.00/12.16772, ID projektu 20322288) spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, resp. Operačního programu životní prostředí.
 • Lokalizace projektu: VVP Libavá
 • Řešitelská organizace: Viadua – spolek pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Zpracovatel: Mgr. Alice Háková
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Slavomír Dostálík
  Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Cíle projektu

Cílem projektu je dosáhnout zlepšení podmínek pro existenci tetřívka obecného ve VÚ Libavá. Cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím komplexních praktických opatření, která budou spočívat jak ve zlepšení a rozšíření plochy potenciálně vhodných biotopů, tak ve snížení intenzity predačního tlaku na stávající populaci.

Realizace projektu zahrnuje následující úkony:

 1. Prořezávka dřevin
 2. Mulčování za účelem vyčištění plochy od stařiny a vyprodukované biomasy s cílem vytvořit plochy s nízkou vegetací
 3. Redukce predátorů
 4. Vytváření nových ploch s nízkou vegetací
 5. Úprava biotopu pro úspěšný vývoj mláďat v okolí tokanišť
 6. Zmírnění tlaku dravců na tetřívka v době toku a vyvádění mláďat
 7. Pyrotechnický průzkum lokalit

Výsledky a výstupy

V roce 2014 jsme realizovali následující aktivity.:

 1. výřez náletových dřevin
 2. redukce predátorů
 3. vypouštění bažantů
 4. pyroprůzkumy
 5. monitoring

Projekt bude pokračovat v roce 2015, kdy bude dokončen. V rámci projektu bude dále probíhat redukce predátorů, úprava tokanišť – mulčování, vytváření ploch s nízkou vegetací, vypouštění bažantů za účelem odclonění predačního tlaku dravců na tetřívka a monitoring.

Fotodokumentace z realizace 2014 ZDE


Výroba a instalace hmyzího hotelu spolu s pozorovacím včelím úlem v areálu Botanické zahrady PřF Univerzity Palackého v Olomouci

Základní údaje

 • Název projektu: Výroba a instalace hmyzího hotelu spolu s pozorovacím včelím úlem v areálu Botanické zahrady PřF Univerzity Palackého v Olomouci
 • Lokalizace projektu: Olomouc
 • Řešitelská organizace: Viadua – spolek pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Zpracovatel: Mgr. Alice Háková
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Slavomír Dostálík
  Mgr. Jan Losík, Ph.D.
  Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Cíle projektu

Cílem projektu dle žádosti je instalace hmyzího hotelu a včelího úlu s účelem přiblížit nejširší veřejnosti život sociálního (včely) a nesociálního (samotářské včely) blanokřídlého hmyzu. Jedná se o dobře demonstrovatelnou aktivitu. Instalací hmyzího hotelu bude podpořena nabídka úkrytů pro samotářské včely a další hmyz. Dojde ke vzniku nové atrakce v areálu botanické zahrady, která se nachází v blízkosti centra Olomouce a je navštěvována různorodými návštěvníky.

Výsledky a výstupy

Viz. závěrečná zpráva k projektu ZDE, náhled infotabule ZDE

Fotodokumentace ZDE


Vycházky do přírody pro rodiče a děti

Základní údaje

 • Název projektu: Vycházky do přírody pro rodiče a děti
 • Lokalizace projektu: Olomouc a okolí
 • Řešitelská organizace: Viadua – spolek pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Zpracovatel: Mgr. Alice Háková
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Slavomír Dostálík
  Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouc

Cíle projektu

V rámci projektu bylo cílem organizování celkem 9 vycházek pro rodiny s dětmi či skupiny dětí ve věku 3-8 let. Maximální počet dětí ve skupině byl 18. Doprava na místa exkurzí probíhala individuálně. Dvě setkání proběhly v areálu Botanické zahrady PřF UP v Olomouci. V rámci exkurzí byly přímým pozorováním (lovem pomocí sítěk, smýkáním, prohledáváním úkrytů) zkoumány různé ekosystémy v dané lokalitě. Důraz byl kladen na zapojení všech smyslů. Pro každou exkurzi jsou vymýšleny hry, pracovní listy a výtvarné činnosti v souladu s principy environmentální výchovy a s použitím prvků Montessori pedagogiky.

Výsledky a výstupy

Viz. závěrečná zpráva k projektu ZDE

Fotodokumentace ZDE


Výukové programy pro děti MŠ realizované ve venkovním prostředí

Základní údaje

 • Název projektu: Výukové programy pro děti MŠ realizované ve venkovním prostředí
 • Lokalizace projektu: Olomouc a okolí
 • Řešitelská organizace: Viadua – spolek pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Zpracovatel: Mgr. Alice Háková
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Slavomír Dostálík
  Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Cíle projektu

Cílem bylo organizování 21 výukových programů. Jednalo se o dvouhodinové vycházky v dopoledních či ranně odpoledních hodinách pod vedením odborného lektora na 5 různých témat v 7 lokalitách. V rámci projektu byly mateřským školám nabídnuty výukové programy, které byly realizovány ve venkovním prostředí v blízkosti jejich bydliště, kde vhodnou formou mohou být demonstrovány základní zákonitosti v přírodě. Přímým pozorováním a objevováním (pokusy, lov síťkami) a všemi dalšími smysly přiblížit dětem rozmanité formy života v různých typech prostředí. Součástí programů jsou i výtvarné aktivity. Cílovou skupinou pro tuto část projektu jsou děti mateřských škol a jejich učitelé. Lokality pro realizaci výukových programů ve venkovním prostředí byly vybrány tak, aby byly dostupné přímo pěšky z mateřské školy nebo městskou hromadnou dopravou – tram a autobus, případně regionální vlak. Programy probíhaly celoročně. Jednalo se o dvouhodinové vycházky v dopoledních či ranně odpoledních hodinách.

Výsledky a výstupy

Viz. závěrečná zpráva k projektu ZDE

Fotodokumentace ZDE


Mapování trdlišť mihule potoční v povodí řeky Moravy mezi Litovlí a Hanušovicemi

Základní údaje

 • Název projektu: Mapování trdlišť mihule potoční v povodí řeky Moravy mezi Litovlí a Hanušovicemi
 • Lokalizace projektu: Tok řeky Moravy mezi Hanušovicemi a Litovlí
 • Řešitelská organizace: Viadua – spolek pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Zpracovatel: RNDr. Lukáš Merta, Ph.D.
 • Spolupracovníci:
  Viadua– sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny

Cíle projektu

Systematicky zmapovat reprodukční místa (trdliště) mihule potoční v řece Moravě mezi Litovlí a Hanušovicemi a ve vybraných náhonech řeky s prokázaným výskytem larev mihulí. Na základě zjištěných informací navrhnout plán opatření na ochranu trdlišť před negativními vlivy, zejména v souvislosti s nevhodnými zásahy do koryta Moravy

Výsledky a výstupy

Viz. závěrečná zpráva k projektu ZDE

Fotodokumentace ZDE


Mapování lokalit modráska černoskvrnného ve VÚ Libavá

Základní údaje

 • Název projektu: Mapování lokalit modráska černoskvrnného ve VÚ Libavá
 • Lokalizace projektu: Vojenský Újezd Libavá
 • Řešitelská organizace: Viadua – spolek pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Zpracovatel: Mgr. Jan Losík, Ph.D
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Alice Háková
  Mgr. Slavomír Dostálík

Cíle projektu

Doplnit znalosti o výskytu modráska černoskvrnného na území VÚ Libavá. Terénním šetřením identifikovat rozmístění obsazených a vhodných lokalit, které by druh mohl v rámci metapopulační dynamiky využívat. Soustředit dosavadní znalosti rozšíření druhu a rozmístění vhodných biotopů ve VÚ do jednoho dokumentu, který bude možné využít pro potřeby připravovaného záchranného programu.

Výsledky a výstupy

Viz. závěrečná zpráva k projektu ZDE

Fotodokumentace ZDE


Realizace informačního panelu v Botanické zahradě PřF UP v Olomouci a vydání informačního letáku

Základní údaje

 • Název projektu: Realizace informačního panelu v Botanické zahradě PřF UP v Olomouci a vydání informačního letáku
 • Lokalizace projektu: Olomouc
 • Řešitelská organizace: Viadua – spolek pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Zpracovatelé: Mgr. Alice Háková, Mgr. Slavomír Dostálík, Mgr. Jan Losík, Ph.D.
 • Spolupracovníci:
  Mgr. David Cigánek – Botanická zahrada PřF UP Olomouc

Cíle projektu

Cílem projektu byla realizace informační tabule a informačních letáků zabývajících se problematikou motýlích záhonů, které jsou určeny široké veřejnosti. Realizace infopanelu probíhala v prostorách Botanické zahrady PřF UP Olomouc. Leták je zdarma k dispozici návštěvníkům botanické zahrady, dále na informačním centru v Olomouci, na AOPK ČR - Správě CHKO Litovelské Pomoraví a středisku AOPK ČR v Olomouci, na Středisku ekologické výchovy Sluňákov v Horce nad Moravou apod. Součástí letáku je abstrakt v anglickém jazyce včetně názvů rostlin a motýlů.

Výsledky a výstupy

Viz. závěrečná zpráva k projektu ZDE

Náhled letáku ZDE infotabule ZDE

©2024 Viadua - sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
Daskabát 159, 779 00 Olomouc,
tel.: 737 950 802, e-mail: viadua@seznam.cz
B.ú. Fio banka, č.ú.: 2300324786/2010
IČ: 22611088