Projekty

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Rok 2015

Podpora populace tetřívka obecného v Ptačí oblasti Libavá

Základní údaje

 • Název projektu: Podpora populace tetřívka obecného v Ptačí oblasti Libavá (akceptační číslo 13145896, č. projektu CZ.1.02/6.2.00/12.16772, ID projektu 20322288) spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, resp. Operačního programu životní prostředí.
 • Lokalizace projektu: VVP Libavá
 • Řešitelská organizace: Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořilo.: MŽP, SFŽP
 • Zpracovatel: Mgr. Alice Háková
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Slavomír Dostálík
  Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Cíle projektu

Cílem projektu je dosáhnout zlepšení podmínek pro existenci tetřívka obecného ve VÚ Libavá. Cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím komplexních praktických opatření, která budou spočívat jak ve zlepšení a rozšíření plochy potenciálně vhodných biotopů, tak ve snížení intenzity predačního tlaku na stávající populaci.

Realizace projektu zahrnuje následující úkony:

 1. Prořezávka dřevin
 2. Mulčování za účelem vyčištění plochy od stařiny a vyprodukované biomasy s cílem vytvořit plochy s nízkou vegetací
 3. Redukce predátorů
 4. Vytváření nových ploch s nízkou vegetací
 5. Úprava biotopu pro úspěšný vývoj mláďat v okolí tokanišť
 6. Zmírnění tlaku dravců na tetřívka v době toku a vyvádění mláďat
 7. Pyrotechnický průzkum lokalit

Výsledky a výstupy

V roce 2015 jsme realizovali následující aktivity.:

 1. narušení buldozerem
 2. redukce predátorů
 3. vypouštění bažantů
 4. bezorební dosev
 5. monitoring
 6. mulčování
 7. zpracování metodiky ochrany tetřívka

Projekt byl v roce 2015 úspěšně ukončen. Nad rámec projektu bude v dalších letech dále probíhat redukce predátorů a úprava tokanišť – mulčování, vytváření ploch s nízkou vegetací.

Fotodokumentace z realizace 2015 ZDE

Metodika ochrany tetřívka ZDE


Louky pro Olomouc

Základní údaje

 • Název projektu: Louky pro Olomouc
 • Lokalizace projektu: Olomouc
 • Řešitelská organizace: Viadua – spolek pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Rel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořilo.: Statutární město Olomouc
 • Zpracovatel: Mgr. Slavomír Dostálík
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Alice Háková
  Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Cíle projektu

Vytvořit na třech vybraných lokalitách ve městě Olomouc „motýlí louky“ resp. plochy o velikosti cca 25m2 s vysetou luční směskou a instalace tří totemů s funkcí hmyzího hotelu.

Výsledky a výstupy

Viz. závěrečná zpráva k projektu ZDE

Fotodokumentace ZDE


Za poznáním do přírody

Základní údaje

 • Název projektu: Za poznáním do přírody
 • Lokalizace projektu: Olomouc a okolí
 • Řešitelská organizace: Viadua – spolek pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořilo.: Statutární město Olomouc
 • Zpracovatel: Mgr. Alice Háková
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Slavomír Dostálík

Cíle projektu

Cílem projektu byla organizace 6 terénních exkurzí pro rodiče a děti do přírodovědně zajímavých území v okolí Olomouce a tří výukových programů v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Při terénních exkurzích byly hravou formou dětem i dospělým prezentovány názvy organismů, které se v daném prostředí nacházejí, základní vazby mezi nimi, důraz byl kladen na uvědomění si důležitosti zachování biodiverzity a seznámení se ze základními principy ochrany přírody v ČR, které jsou v daném území aplikovány. Prostředí je při terénní exkurzi zkoumáno např. pozorováním, lovem pomocí sítěk, smýkáním a prohledáváním úkrytů, dalekohledy apod. Cílovou skupinou jsou rodiče a děti ve věku 3-10 let.Pro každou exkurzi byly vymýšleny hry, pracovní listy a výtvarné činnosti v souladu s principy environmentální výchovy a s použitím prvků Montessori pedagogiky.

Výsledky a výstupy

Viz. závěrečná zpráva k projektu ZDE

Fotodokumentace ZDE


Výukové programy pro děti MŠ realizované ve venkovním prostředí

Základní údaje

 • Název projektu: Výukové programy pro děti MŠ realizované ve venkovním prostředí
 • Lokalizace projektu: Olomouc a okolí
 • Řešitelská organizace: Viadua – spolek pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořilo.: Statutární město Olomouc
 • Zpracovatel: Mgr. Alice Háková
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Slavomír Dostálík

Cíle projektu

Cílem projektu bylo připravit pro děti výukové programy, při kterých budou všemi smysly vnímat přírodu kolem sebe. Budou pobývat venku a dozvídat se o základních ekologických vazbách. Důležitou součástí je dětem umožnit práci na zahradě, kdy děti pozorují růst rostlin od semínka k plodům. Mohou pozorovat i vývojové cykly živočichů – ropuchy, čolka, vážky apod.

Výsledky a výstupy

Viz. závěrečná zpráva k projektu ZDE

Fotodokumentace ZDE


Mapování výskytu sekavce podunajského v náhonu Strhanec (řeka Bečva)

Základní údaje

 • Název projektu: Mapování výskytu sekavce podunajského v náhonu Strhanec (řeka Bečva)
 • Lokalizace projektu: Řeka Bečva – náhon Strhanec
 • Řešitelská organizace: Viadua – spolek pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořilo.: ČSOP
 • Zpracovatel: RNDr. Lukáš Merta, Ph.D.
 • Spolupracovníci:
  Viadua– sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny

Cíle projektu

Systematicky zmapovat rozšíření sekavce podunajského v celé délce náhonu Strhanec, odhadnou velikost zdejší populace a věkovou strukturu

Na základě zjištěných informací navrhnout plán opatření na ochranu populace sekavců

Výsledky a výstupy

Viz. závěrečná zpráva k projektu ZDE

Fotodokumentace ZDE


Mapování výskytu hořce hořepníku ve VÚ Libavá

Základní údaje

 • Název projektu: Mapování výskytu hořce hořepníku ve VÚ Libavá
 • Lokalizace projektu: Vojenský Újezd Libavá
 • Řešitelská organizace: Viadua – spolek pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořilo.: ČSOP
 • Zpracovatel: Mgr. Jan Losík, Ph.D.
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Alice Háková Mgr. Slavomír Dostálík

Cíle projektu

 1. Doplnit znalosti o výskytu hořce hořepníku na území VÚ Libavá.
 2. Terénním šetřením revidovat dosud známé lokality výskytu.
 3. Terénním šetřením na lokalitách s potenciálně vhodnými biotopy vyhledat dosud neznámé populace h. hořepníku.
 4. Charakterizovat stav jednotlivých populací z hlediska jejich početnosti, životaschopnosti a předpokládaného budoucího vývoje.
 5. Na lokalitách výskytu h. hořepníku prověřit přítomnost modráska hořcového.

Výsledky a výstupy

Viz. závěrečná zpráva k projektu ZDE

Fotodokumentace ZDE


Luční tůň Podlesí

Základní údaje

 • Název projektu: Luční tůň Podlesí
 • Lokalizace projektu: Podlesí nad Odrou
 • Řešitelská organizace: Viadua – spolek pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořilo.: ČSOP
 • Zpracovatel: Mgr. Slavomír Dostálík
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Cíle projektu

 • Vytvořit vhodný biotop pro život a rozmnožování obojživelníků a dalších organismů vázaných na daný druh biotopu.
 • Vytvořit stabilní prostředí, zajišťující dlouhodobě vhodné podmínky pro život a rozmnožování výše popsaných organismů, které bude sloužit jako zdrojová lokalita lokálního významu či jako tzv. „stepping stone“.
 • Zvýšit biodiverzitu lokality vytvořením nového vodního biotopu.

Výsledky a výstupy

Viz. závěrečná zpráva k projektu ZDE

Fotodokumentace ZDE


Management lokalit s výskytem modráska černoskvrnného (Maculinea arion) ve VÚ Libavá

Základní údaje

 • Název projektu: Management lokalit s výskytem modráska černoskvrnného (Maculinea arion) ve VÚ Libavá
 • Lokalizace projektu: Vojenský Újezd Libavá
 • Řešitelská organizace: Viadua – spolek pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
  Daskabát 159, Olomouc 779 00
 • IČO: 22611088
 • Tel.: 737950802
 • E-mail: viadua@seznam.cz
 • Podpořilo.: MŽP, AOPK
 • Zpracovatel: Mgr. Jan Losík, Ph.D.
 • Spolupracovníci:
  Mgr. Alice Háková
  Mgr. Slavomír Dostálík a skupina dobrovolníků

Cíle projektu

Provést managementová opatření, která přispějí ke zlepšení životních podmínek modráska černoskvrnného na dvou vybraných lokalitách s nově potvrzeným výskytem tohoto druhu. Opatření budou spočívat v sečení travních porostů a likvidaci posečené biomasy. Cílem je obnovit plochy s větší pokryvností trsů mateřídoušky a s nízkým nezapojeným bylinným porostem. Na zájmové lokalitě nebyl dosud realizován cílený management.

Výsledky a výstupy

Popis projektu ZDE

Fotodokumentace ZDE


©2023 Viadua - sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
Daskabát 159, 779 00 Olomouc,
tel.: 737 950 802, e-mail: viadua@seznam.cz
B.ú. Fio banka, č.ú.: 2300324786/2010
IČ: 22611088